Zápis pro školní rok 2018/2019

Datum: 9. května 2018 (středa) od 9.00 hodin do 15.00 hodin
Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Vejprnice 1. patro

Potřebnou dokumentaci k zápisu do MŠ je možno si vyzvednout v týdnu od 23. dubna do 4. května 2018 v MŠ (fialová třída) nebo si ji stáhnout z internetových stránek.

K zápisu si přineste:

 • Občanský průkaz
 • Rodný list dítěte
 • Kartičku pojišťovny
 • Očkovací průkaz

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhláškou MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34 zákona 561/2004 Sb., (Školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., (Správní řád) ve znění pozdějších předpisů.

Vedení ZŠ a MŠ Vejprnice stanovilo následující kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Přednostně budou přijímány:

 1. Děti s trvalým pobytem ve Vejprnicích v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání je v MŠ od 1. 9. 2017 povinné (tj. děti, které do 31. 8. 2018 dosáhnou 5 let věku) a děti s odkladem školní docházky.
 2. děti s trvalým pobytem ve Vejprnicích, které k 1. 9. 2018 dosáhnou 4 let věku
 3. děti s trvalým pobytem ve Vejprnicích, které k 1. 9. 2018 dosáhnou 3 let věku.

A dále budou přijímány:

 1. děti s trvalým pobytem ve Vejprnicích, které k 31. 12. 2018 dosáhnou 3 let věku a to až do naplnění kapacity MŠ.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude vedení ZŠ a MŠ brát v úvahu důležitost jednotlivých kriterií ve výše uvedeném pořadí 1 – 4.

Všeobecné informace k zápisu do MŠ

Při přijímání dětí do mateřské školy postupuje ředitelka školy v souladu s § 34, zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád).

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb., s účinností od září 2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání pro všechny děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky a děti s OŠD. Povinnost se vztahuje na občany ČR i cizince, kteří oprávněně pobývají na území ČR. Nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením.

Zápis do mateřské školy pro příští školní rok se bude konat v období od 2. do 16. května. Místo, datum a dobu zápisu stanoví ZŘPPV po dohodě se zřizovatelem (obec Vejprnice) a oznámí ho veřejnosti v místě obvyklým způsobem, tj. formou zveřejnění informací umístěných na vstupních dveřích všech budov mateřské školy, na nástěnkách mateřské školy, na vývěsce OÚ Vejprnice, prostřednictvím informačního zpravodaje „Náves“ a webových stránek školy: www.zsvejprnice.cz

Zákonný zástupce odevzdá při zápisu vyplněné tiskopisy (nutno vyzvednout před zápisem v MŠ, popř. bude k dispozici ke stažení na webových stránkách školy).

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola při přijímacím řízení doklad o plném očkování.

Zákonní zástupci jsou seznámeni s kritérii pro přijímání dětí do mateřské školy. ZŘPPV poskytne zákonnému zástupci podrobné informace o způsobu docházky do mateřské školy a přidělí každému uchazeči registrační číslo. Po obdržení žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a vyjádření pediatra vydá ředitelka ZŠ a MŠ do 30 dnů rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání a stanoví den nástupu a způsob docházky dítěte.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na vstupních dveřích mateřské školy a na webových stránkách školy. Tato rozhodnutí jsou považována za oznámená.

Při záporném rozhodnutí ředitelky ZŠ a MŠ se mohou zákonní zástupci proti tomuto rozhodnutí odvolat. Odvolání se podává u ředitelky ZŠ a MŠ a ta ho podstoupí k rozhodnutí Krajskému úřadu Plzeňského kraje.

V individuálních případech mohou zákonní zástupci podat žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nejen výše zmíněným způsobem, ale i v průběhu školního roku. Na základě této žádosti může být dítě přijato jen v případě, že to umožňuje kapacita mateřské školy.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte; je povinností sdělit tyto rozhodnutí ZŘPPV. Povinné předškolní vzdělávání trvá 1 školní rok, (při odkladu školní docházky 2 roky) a je v obou případech bezplatné.

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozsah povinného předškolního vzdělávání se v mateřské škole Vejprnice stanovuje v rozsahu nejméně 4 hodiny denně, tj. od 8.00 do 12.00 hodin.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána v době školních prázdnin, dítě ale může mateřskou školu navštěvovat i v těchto dnech.

Předškolní vzdělávání je pro dítě povinné ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu („spádová mateřská škola“). Pokud je dítě přijato do jiné, než spádové školy, je tuto skutečnost nutno oznámit ZŘPPV MŠ Vejprnice.

Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i individuálním vzděláváním dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do MŠ. Zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit v době zápisu, nejpozději však 3 měsíce před počátkem školního roku.

V případě, že zákonný zástupce zažádá o individuální vzdělávání dítěte v průběhu školního roku, lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno ZŘPPV, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte musí být písemné a musí obsahovat:

 1. jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte (v případě cizince místo pobytu dítěte)
 2. uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
 3. důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

ZŘPPV doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Ověření se uskuteční v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku (konkrétní a náhradní termín stanoví ZŘPPV. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření a to ani v náhradním termínu, ZŘPPV ukončí individuální vzdělávání dítěte. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek a nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.

Způsob ověřování se uskutečňuje v prostorách MŠ, formou rozhovoru v časovém rozsahu 20 minut a formou metodického pozorování během připravených aktivit a činnostech v časovém vymezení 60 minut za přítomnosti ZŘPPV, učitelky, rodiče (který do ověřování nezasahuje). Z tohoto ověřování bude proveden písemný zápis.

Top